รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TUGMOs

http://tu716-70.awardspace.com/list.pdf
หมายเหตุ
1. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/08/2551
2. เลขประจำตัวสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การแข่งขัน TUGMOs ครั้งที่ 6

คณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่สำคัญที่สุด จนได้รับขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นพื้นฐานของการคิดค้นและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสรรพสิ่งรอบตัว นำไปสู่การต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์นวัตกรรมหลากหลายเพื่อความสะดวกสบาย ยังประโยชน์นานัปการแก่มวลมนุษยชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนการก่อรากฐานที่แข็งแรงให้แก่ตึกระฟ้า แต่ในการศึกษาวิชานี้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมต้องเริ่มจากการพัฒนาที่ถูกต้อง ควรให้ความสนใจหมั่นฝึกฝน และมีกิจกรรมส่งเสริม นักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดโครงการแข่งขันทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้เป้าหมายของการเสาะแสวงหานักเรียนผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแก่นักเรียน กลุ่มนี้ รวมทั้งครูและผู้ปกครองทั่วไปอีกด้วย
การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้กระทำกันในทุก ๆ ปี จนได้เป็นกิจกรรมประจำปีของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ทุกรุ่น การแข่งขันในปีการศึกษา 2551 นี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6 แล้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจุดประกายความสนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และตระหนักในความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และแสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม
4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ มาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท แต่นักเรียนทุกคนทำข้อสอบฉบับเดียวกัน ได้แก่
ประเภทเดี่ยว
1. ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 20 คนแรก จะได้รับรางวัลประเภทเดี่ยว คือ รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 17 รางวัล
ประเภททีม
รอบที่ 1 : ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 16 ทีมจะได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 : ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจำนวน 3 ทีมจะได้รางวัลประเภททีม คือ รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยเกียรติคุณ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมอื่นๆ จะได้รับรางวัลชมเชย

รายละเอียดการแข่งขัน
ในการสอบรอบที่ 1 ดำเนินการสอบแยกเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง และคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ทีมเข้ารอบที่ 2
ในการสอบรอบที่ 2 ดำเนินการสอบเป็นทีมโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง มีการแสดงผลคะแนนตลอดเวลา